T.C.
LÂPSEKİ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
LAPSEKİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN ÇANAKKALE - LAPSEKİ İLÇESİ MUHTELİF KÖY İÇİ YOLLARI VE MEYDANLARINA KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ TEMİNİ VE DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ. K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
1-  İdarenin
         a) Adresi: Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
         b) Telefon ve faks numarası: : 286 512 10 39- 512 4059
         c) Elektronik posta adresi (varsa):   …………..@icisleri.gov.tr
2- İhale Konusu Hizmetin
        a) Niteliği, türü ve miktarı: : Çanakkale - Lapseki İlçesi Muhtelif Köy İçi Yolları ve Meydanlarına Kilitli Beton Parke Taş Temini ve Döşenmesi Yapım İşi.
        b) Yapılacağı yer: Lâpseki İlçesine bağlı köylerin köy içi yolları ve meydanları. Lâpseki /ÇANAKKALE
       c) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
       d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
       a) Yapılacağı yer: Lâpseki Hükümet Konağı, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 6 Zemin Katında Bulunan 15 Temmuz Milli Birlik Toplantı Salonu Lapseki/ÇANAKKALE
       b) Tarihi ve Saati : 27.03.2019  Saat:14:00
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanakkar odası veya ilgili meslek odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddeleri kapsamında olmadığını beyan eden taahhütname.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Anahtar Teslim Götürü Bedel teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.7. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.
4.1.10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 50'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 50'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 50'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
e) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini, konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman ilişkin belgeler;
4.2.2.1.İsteklinin işi yürüteceği Teknik Personel Taahhütnamesi,
4.2.2.2. Makine Teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin Yapı Araçları Taahhütnamesi,        
4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik bölümleri:
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ'de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- İhale dokümanı Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.lapseki.gov.tr  adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (BinTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 6- Teklifler 27.03.2019 tarih ve saat 14:00'a kadar Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen Anahtar Teslim Götürü bedel teklif üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Lâpseki Şubesi: TR93 0001 0000 7511 1344 1850 01)
9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Diğer hususlar:
NOT:1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
2- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38’nci ve 39 maddelerinin 2’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesi istenebilir.
3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.
4- İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir.
 Keyfiyet ilan olunur.
 
           
 
                                                                                                         LAPSEKİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
 
 
 
İhale Dokümanlarına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.